Vianoce- čas spravodlivosti a nežnosti

Vianoce- čas spravodlivosti a nežnosti

1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.

4 Stal sa o toľko dôstojnejším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. 5 Veď komu kedy z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom? 6 A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! (Žid 1, 1-6)

Bratia a sestry!

Vianoce. Aký čarovný čas. Na chvíľu sa svet každý rok zmení. Veľké množstvo ľudí prežíva dnešný deň inak. Veľké množstvo ľudí, aj keď inokedy do kostola nepríde, dnes cíti potrebu a túžbu prísť. Veľké množstvo ľudí, ktorý denne s Bohom nežijú a modlia sa iba ak je veľmi zle, ak trpia, alebo niekto z ich blízkych, aj oni dnes cítia, že je boží deň.

Boh Otec nie je vymyslený. Je to skutočný Boh. Boh pre ktorého si dôležitý. Ktorý túži po tom, aby si žil podľa Jeho príkazov. Nie preto, aby ťa obmedzil, ale preto, lebo je to pre teba dobré.

Tento Boh vytvoril čarovný príbeh. Skutočný príbeh- poslal svojho Syna na zem. Nie do kráľovského paláca, nie do uznávanej rodiny. Spasiteľ sveta, kráľ kráľov a Pán pánov prichádza na svet. Ako dieťa. Ako každé iné dieťa. Prichádza do obyčajnej až chudobnej rodiny. nerodí sa do bielych perín, ale do mäkkého sena.

Nám dnes tento predivný Boží čin pripomínajú jasličky a v nich vložený Ježiško. Je naň pekný pohľad, možno cítime teplo pri srdci. My vieme, že toto je symbol živého a skutočného Ježiša. Čo sa však stane s týmto Ježišom po Vianociach? Naďalej budeme na Neho myslieť, alebo si spomenieme znovu o rok? Ježiš sa narodil, lebo Boh chce byť pri nás, chce aby my sme boli pri ňom. A vďaka Ježišovi smieme byť pri ňom. Nie trest, nie večná smrť, ale láska.

Boha zvykneme označovať ako Otca, ktorý je ku nám spravodlivý, a ktorý je zároveň aj dobrý, starostlivý a odpúšťajúci. Prorok Izaiáš pripodobňuje Boha k matke, ktorá kŕmi svoje dieťa, stará sa oň, nesie ho v náručí a drží ho na svojich kolenách. Pripodobňuje Boha k mame, ktorá s láskou a nehou teší svoje dieťa, a ktorá ho nikdy neopustí. Veď keby sa nás vzdala aj naša mama či otec, keby sa nás vzdali aj naši rodičia, predsa Boh sa nás nikdy nevzdá, ale v Kristu zostáva spolu s nami. Boha tak môžeme chápať ako milujúceho Otca, ktorý sa o nás stará s materinskou láskou a nehou.

Možno poznáte práce svetoznámeho maliara, Rembrandta. Jeho práce sú plné obrazov a majú hlboký význam. Keď Rembrandt namaľoval obraz Návrat márnotratného syna, namaľoval aj ruky otca, ktorý objíma svojho syna pri jeho návrate domov. Sú to ruky otca, no tieto ruky sú celkom odlišné. Otcova ľavá ruka dotýkajúca sa synovho pleca je mocná a svalnatá. Prsty sú roztiahnuté a z veľkej časti zakrývajú synovo rameno a chrbát. Akoby sa tá ruka nielen dotýkala, ale aj pevne držala. Otec sa ľavou rukou dotýka syna jemne, no pevne. Otcova pravá ruka je však rozdielna. Nedrží a nepritláča. Je jemná, mäkká a veľmi nežná. Prsty sú blízko seba a majú elegantný vzhľad. Ruka pokojne spočíva na synovom pleci. Chce pohladiť a poláskať, ponúknuť útechu a potešenie. V skutočnosti je to ruka matky.

Rembrandt v tomto obraze vykresľuje obraz Boha. Boha, v ktorom je prítomné otcovstvo i materstvo, mužskosť i ženskosť. Maľuje ruky otca, ktoré chránia. Ruky, ktoré vyjadrujú túžbu, aby sa synovi v živote darilo, snažia sa ho povzbudiť a posilniť.

Boh má dve natiahnuté ruky. Jedna je dosť silná, aby nás uchopila vo svojej spravodlivosti, druhá je dosť nežná, aby nás milostivo objala. Boh ako Otec sa najviac ukazuje a najviac sa nám približuje vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. Boh nám v dnešnom texte hovorí: Toto je môj syn, ja som ho dnes splodil. Ja budem jeho otcom a on mi bude synom. Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli!

Kristus je Ten, na živote ktorého smieme vidieť skutočný a pravdivý obraz Boha, ale aj obraz nás samotných. To malé dieťa v jasliach k nám aj dnes vystiera dve ruky- hovorí nám- som spravodlivý- taký buď aj ty a zároveň- som nežný- taký buď aj ty. Nežnosť je dar Ducha Svätého. Vieme byť nežní. Niektoré preklady ho prekladajú napr. ako láskavosť, či dobrotu. Keď dnes skončí Štedrý večer, vezmite si so sebou v srdci obraz Krista- dieťaťa, ktoré k vám dvíha dve ruky. Spravodlivosť a nežnosť.

Ukáž pri dnešnom štedrovečernom stole nežnosť a spravodlivosť. Buď spravodlivý a nezačnite sa hádať. Dovoľ, aby mal niekto iný názor ako vy. Dovoľ mu svoj názor vysloviť a ty vyslov svoj názor pokojne. Buď spravodlivý. Buď nežný. Staraj sa o svojich blížnych, aj o tých ostatných. Buď trpezlivý. Prejav záujem. Objím. Pobozkaj, usmej sa. Buď nežný.

Bez spravodlivosti a nežnosti je život ťažký, lebo je to život bez Boha. Aj dnes, keď slávime Štedrý deň, smieme prosiť Trojjediného Boha, aby naše srdcia premieňal svojou spravodlivosťou a odpustením, a aby aj náš život napĺňala láskavosť a nežnosť. Nech nám samotný Kristus, to betlehemské Dieťa, ukazuje, ako žiť tieto hodnoty a nech nám odpúšťa, keď to nedokážeme. Nech nám Duch Svätý požehnáva s ovocím svojho pôsobenia a nech v Božom slove nám ako v zrkadle ukazuje pravdu o nás samotných, o iných ľuďoch, ale taktiež aj pravdu o Trojjedinom Bohu.

Modlime sa:

Oslavujeme Ťa, Pane Ježiši Kriste, za Tvoju lásku a milosrdenstvo k nám hriešnym, že si sa vzdal svojej slávy a zostúpil na zem, stal si sa Človekom a naším Bratom, priniesol si zmierenie a pokoj s Bohom. Tvoja láska je nepochopiteľná, Tvoje milosrdenstvo veľké, lebo miloval si aj svojich nepriateľov a svojho Otca urobil si aj naším Otcom. Tvojím príchodom sa aj nám otvorili nebesá, aby sme mohli žiť vo viere a v nádeji večného života. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za túto milosť a prosíme Ťa, daj, aby sme sa z Tvojho narodenia úprimne tešili a zvesť spásy, ktorá nám v tieto dni zaznieva, s radosťou prijali. Daj nám svojho Ducha Svätého, aby sme mohli prijať požehnanie pri pamiatke Tvojho narodenia, aby sa Tvoja sláva rozmáhala a na zemi zavládol pokoj a bratské spolužitie všetkých ľudí. Učiň nám to, Pane, pre svoje narodenie a pre slávu svojho mena, požehnaného na veky. Amen.

Nech vás žehná Pán! Nech vám dá spravodlivosť a nežnosť!