4.adventná nedeľa- ...znášal trest za náš pokoj...

4.adventná nedeľa- ...znášal trest za náš pokoj...

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milosť vám a pokoj od Toho, Ktorý bol, Ktorý je a Ktorý príde.

Vyznajme svoju vieru: Verím...

1 Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? 2 Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. 4 Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. 5 Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (z knihy proroka Izaiáša 53, 1-5)

Milé sestry, milí bratia v Ježišovi Kristovi!

Na adventnom venci zapaľujeme 4. sviecu, v piatok bude Štedrý večer. S ubiehajúcimi dňami sa u mnohých ľudí stupňuje nervozita. Najmä ženy sa trápia množstvom rôznych otázok-  Poslala som každému vianočný pozdrav? Mám pre každé dieťa prichystaný alebo poslaný darček? Čo treba ešte napiecť? Mám dosť múky? Mám kapra? Bude všetko upratané? (Nie nadarmo sa na internete šíri úsmevná výzva, ktorá znie- Neboj sa, či máš dosť upratané. Na Vianoce príde Ježiško, nie kontrola z hygieny.)

Tí skôr narodení premýšľajú, či budú môcť deti a vnúčatá prísť, alebo či sa aspoň budú počuť cez telefón. Darčeky ich až tak netrápia, zato ich (vás) trápi prianie, aby boli všetci zdraví a aby vládol v ich rodine, ale aj na svete, pokoj.

Pravdou je, že niekedy sa staráme o toľko maličkostí, alebo sa natoľko obávame, že zabudneme na to, čo je skutočne dôležité.

Nechcem tým povedať, že prípravy na sviatky nie sú dôležité. Chystáme sa predsa na niečo veľkolepé- na narodenie Kráľa. Milujeme naše rodiny, chceme im to ukázať, chceme sa o nich postarať- preto navaríme, upraceme. Záleží nám na našich blízkych, preto sa o nich strachujeme.

Nezabúdajme však, že menej je niekedy viac. Aby nás všetky tie prípravy alebo naopak ustarostenosť, neobrali o čas, ktorý máme stráviť s Bohom. Advent je príprava na príchod Božieho Syna. Trávme čas s Bohom.

V známej vianočnej piesni spievame: Pri jasliach stojím pokorne... Sú toto naozaj slová, ktoré nás vystihujú? Alebo sme skôr tí, ktorí k betlehemským jasliam, prichádzame so zoznamom požiadaviek či nebodaj výčitiek? Uvedomujeme si dostatočne to, že Kristus sa vzdal nebeskej slávy a moci preto, aby niesol na kríži náš hriech?

Ježiš sa kvôli Tebe vzdal slávy. V knihe proroka Izaiáša dnes čítame: Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.

Pán Ježiš sa narodil v chudobe, bez dobrej povesti. Nemal postavenie ani krásu, nič čím by vynikal nad inými aby ho obdivovali. Narodil sa presne taký, akí boli aj ľudia, kvôli ktorým prišiel. Neprišiel kvôli ľuďom, ktorých svet obdivuje pre ich povrchnosť. Prišiel pre obyčajných ľudí. Prišiel, aby nám ukázal, že byť pokorný, byť chudobný, byť obyčajný je v Božích očiach cenné.

Pán Ježiš nechcel budovať svoju slávu na zemi. On chcel ľudí volať k Bohu. Mnohým sa to nepáčilo. Opovrhovali ním. Možno i ty sa občas cítiš tak, že nie si dosť dobrý v očiach iných ľudí, že už nevládzeš toľko ako kedysi. Ale vedz, že aj Pán Ježišom opovrhovali.

Ale On pre nás urobil životne dôležitú vec. Niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. 5 Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Ten, na koho čakáme, je medzi nami. Mesiáš a náš Spasiteľ nám nie je vzdialený. Nie je tu iba pre niektorých. Je blízko našich životov, je blízko našich starostí či bolestí. Je nám blízko aj vtedy, keď je naša myseľ a pozornosť zahltená všeličím možným. Je blízky, keď pochybujeme a je nám blízky aj keď nevieme, ako v živote ďalej

Nech ťa už trápi čokoľvek. Ježiš už za teba zomrel. On už vyniesol na kríž tvoje bolesti aj tvoje tvoje choroby. Vyniesol na kríž aj tvoj hriech. Kvôli tebe vytrpel a znášal bitku aj prebodnutie. Tak veľmi mu na tebe záleží. Tak veľmi si pre Boha dôležitý. Jeho jazvami sa nám dostalo ale uzdravenia. Dostali sme Boží pokoj. Vyznaj Bohu svoje hriechy, zlož na Neho svoje starosti a On ti dá za výmenu pokoj.

Môžeme dnes spoločne prosiť v modlitbách, aby nám Pán Boh uprostred posledných dní Adventu a následne vianočných sviatkov pomáhal k úprimnosti pred Bohom a k pokore pred tým najvzácnejším hosťom, aký kedy ku nám prišiel, pred naším Spasiteľom Ježišom Kristom. K tomu nech nám milostivo pomáha náš Trojjediný Pán Boh. Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši Kriste, už stojíš predo dvermi a klopeš i na dvere našich sŕdc. My Ťa s radosťou čakáme i privítať chceme ako svojho Spasiteľa. Prosíme Ťa, Pane, príď k nám, buď naším vzácnym Hosťom a buď aj Hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v Tebe radovať svätou radosťou už tu v časnosti a priveď nás svojím časom i do nebeskej radosti, od Tvojho Otca nám pripravenej. Pre svoje hriechy sme nehodní takej milosti,  ale, Pane, nezavrhni naše prosby pre svoje zásluhy a pre česť a slávu svojho mena, požehnaného na veky vekov. Amen. Otče náš...

Pieseň: 54 (Spievajte ju Bohu na chválu, alebo aspoň čítajte slová pre poučenie.)


Pokoj Boží, ktorý je väčší než si vieme predstaviť, nech stráži vaše srdce aj myseľ a drží ich pri našom Pánovi, Ježišovi Kristovi. Amen.